Przedsiębiorca – charakterystyka i rozróżnienie

przedsiębiorca - charakterystyka i rozróżnienie

Wielu młodych ludzi wkraczając na rynek pracy decyduje się na prowadzenie własnej działalności przynoszącej zysk. W potocznym rozumieniu ta właśnie działalność zarobkowa pozwala na nazwanie ich przedsiębiorcami. Kim jest więc przedsiębiorca? Jest to osoba, która podejmuje się pewnego projektu po to, aby czerpać z niego zysk.

Definicja przedsiębiorcy nie jest do końca jednoznaczna i uregulowana w prawie polskim. Większość definicji sprowadza się do tego, że przedsiębiorcą można nazwać podmiot prawa, który wykonuje we własnym interesie działalność gospodarczą.

Kto to jest przedsiębiorca?

Przyjęło się, że przedsiębiorców można podzielić na trzy grupy, w zależności od wielkości prowadzonej firmy i od obrotu, który ta firma wykonuje.

Mikroprzedsiębiorca

Pierwszą z grupy stanowi mikroprzedsiębiorca. Charakteryzuje się on tym, że w przeciągu jednego z dwóch lat obrotowych zdecydowała się na zatrudnienie mniej niż dziesięciu osób. Ponadto obroty jego firmy w ciągu roku nie powinny przekroczyć dwóch milionów euro netto.

Mały przedsiębiorca

Do drugiej grupy przedsiębiorców zaliczani są mali przedsiębiorcy. W tym przypadku ważne jest aby przedsiębiorca w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż pięćdziesięciu pracowników, a także obrót roczny jego firmy nie powinien być większy niż dziesięć milionów euro netto.

Średni przedsiębiorca

Trzecią grupy stanowią najprężniej działający wśród trzech wymienionych przedsiębiorców, mianowicie przedsiębiorcy średni. Aby można ich było zakwalifikować do tej grupy, to roczny obór w przeciągu jednego z dwóch lat powinien wynieść nie mniej niż pięćdziesiąt milionów euro. Ponadto przedsiębiorca zakwalifikowany do tej grupy zobowiązany jest do zatrudnienia średniorocznie nie więcej niż dwustu pięćdziesięciu pracowników.

Przedsiębiorcy zagraniczni

Całkowicie osobną grupę przedsiębiorców, nie ujętą w powyższej kwalifikacji stanowią przedsiębiorcy zagraniczni. Do tej grupy zaliczane są osoby fizyczne, mieszkające poza granicami Polski oraz nieposiadające obywatelstwa polskiego. Ponadto kwalifikują się tu osoby prawne z siedzibą za granicą i jednostki prawne nie posiadające formy prawnej, których siedziba jest poza granicami Polski.

Przedsiębiorcy mogą również zostać podzielenie w inny sposób niż powyższy. Podział przedsiębiorców może następować ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Zgodnie z tym podziałem wśród przedsiębiorców możemy wyróżnić:

 • przedsiębiorstwa sensu stricto,
 • przedsiębiorstwa not for profit

Przedsiębiorstwo sensu stricto

Do pierwszej grupy zaliczają się firmy, których cel założenia jej czysto zarobkowy. Działalność ta przez przedsiębiorców jest prowadzona we własnym imieniu i wykonywana zawodowo. Wśród tego typu przedsiębiorców możemy wyróżnić spółki prawa handlowego.

Przedsiębiorstwo not for profit

Do drugiej grupy, określanej mianem firm not for profit zaliczani są przedsiębiorcy, których głównym celem nie jest osiągnięcie korzyści majątkowych. Osiągnięty zysk tych firm przeznaczony jest głównie na cele statutowe. Tego typu mianem możemy określić różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia.

Dopuszczalne formy prowadzonej działalności zapisane są zgodnie z wytycznymi prawa. Kim jest przedsiębiorca określa ustawa o krajowym rejestrze sądowym. Zawiera ona rejestr dostępnych rodzajów przedsiębiorców.

Rodzaje przedsiębiorstw:

 • spółkę jawną,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytowo-akcyjną,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie.

Ponadto w krajowym rejestrze sądowym wymienione są inne rodzaje dopuszczalnej w Polsce formy prowadzenia działalności. Należą do nich:

 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • towarzystwa reasekuracji,
 • zagraniczne oddziały zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Ponadto do tej grupy zaliczane są inne formy prowadzenia działalności, które wykonują swoją działalność i jednocześnie wymagają wpisu do rejestru. Przykładem takiej działalności są fundacje.

Wśród przedsiębiorców należy również wyróżnić osoby, które wykonują wolny zawód. Aby mogły zostać zakwalifikowane do grona przedsiębiorców ważne jest aby świadczone przez nie usługi wykonywane były w sposób samodzielny oraz osobisty, jak również zawodowy i zarobkowy. Osoby te mogą zostać zakwalifikowane do grona przedsiębiorców nawet pomimo tego, że nie prowadzą osobnej działalności gospodarczej.

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności jest skomplikowany i wymaga odpowiedniej konsultacji. Przed rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy warto się zatem skonsultować z doradcą, tak aby wszelkie formalności zostały spełnione prawidłowo oraz aby prowadzona działalność przynosiła przedsiębiorcy jak największy zysk.

Rodzaj prowadzonej działalność zależy w głównej mierze od profilu firmy oraz od tego jak duży projekt przedsiębiorca planuje zrealizować.

Przede wszystkim ważne jest jednak aby wykonywana przez przedsiębiorcę praca była zgodna z jego zainteresowaniami i planami na przyszłość oraz tym co chce osiągnąć.

Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy? Sprawdź na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji: http://ezzydo.com/wlasna-dzialalnosc-na-co-zwrocic-uwage/